Terms and Conditions

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ UFAVision สำหรับเว็บเกมยูฟ่านั้น ที่นี่เป็นผู้ให้ข้อมูลบริการเกี่ยวพนันออนไลน์ที่ปรากฎขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ UFAVision ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนด รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เข้ามาใช้บริการ ทุกท่านจะได้พบเห็นการบริการทั่วไปภายในเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวกับหน้าที่ลักษณะ หรือการบริการที่ส่งเสริมการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รวมอยู่ในหัวข้อเงื่อนไข และข้อกำหนดของทางเว็บไซต์ โดยการเข้าใช้บริการภายในเว็บไซต์ UFAVision นั้น ทุกท่านจะต้องยอมรับว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ และได้ตกลงยินยอม ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดโดยที่ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ในเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านี้

1. ความเป็นส่วนตัว

ควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ UFAVision ได้ เพื่อผู้ใช้บริการจะได้เข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์

2. ผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล

สำหรับการบริการที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ รวมถึงการซับโดเมน หรือตัวอย่างการให้บริการใด ๆ ที่เว็บไซต์ UFAVision ไดัจัดทำขึ้นให้ ก็เพื่อการใช้ภายใต้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ทางผู้ใช้บริการจะนำการบริการเหล่านี้ หรือตัวอย่างการให้บริการเหล่านี้ที่ท่านได้รับจากทางเว็บไซต์ไปจำหน่าย หรือทำการแจกจ่ายขายต่อไม่ได้ เด็ดขาด ทางเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการจัดหาให้แก่ท่าน โดยทางเว็บไซต์จะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าในกรณีที่เว็บไซต์เชื่อด้วยดุลพินิจของเว็บไซต์ได้เองว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์การใช้บริการ และละเมิดเงื่อนไข และข้อกำหนดจากการบริการ

3. ความถูกต้องของข้อมูล

เมื่อมีการแจกแจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ หรือข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์แห่งนี้ ทางเว็บไซต์นั้นได้พยายามให้ข้อมูลกับทางผู้ให้บริการอย่างชัดเจน และถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งอย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์ UFAVision ไม่สามารถรับประกันได้ว่ารายละเอียด สี ของข้อมูลเนื้อหาที่อยู่ภายในเว็บไซต์นั้นถูกต้อง น่าเชื่อถือ หรือสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน หรือไม่มีความผิดพลาดแต่อย่างใดเท่าที่ทางกฎหมายจะอนุญาตให้งดเว้นความรับผิดชอบได้

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับข้อมูล และเนื้อหาทั้งหมดของทางเว็บไซต์ UFAVision รวมถึงหน้าตา และความรู้สึก ทั้งยังไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายการให้บริการ โลโก้ ข้อความ กราฟิก ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปวิดิโอเสียง คลิปรูปภาพ การรวบรวมข้อมูล ซอร์ฟแวร์ ปละการจัดการเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ที่กล่าวมา (เรียกรวมกันว่า เนื้อหา) ซึ่งเป็นสมบัติของทางเว็บไซต์ UFAVision เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ให้สิทธิ์ ซึ่งแต่จะเว้นที่ได้กำหนดในการใช้สิทธิ์จำกัดในข้อที่ 5 ซึ่งห้ามการนำเนื้อหาในส่วนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ UFAVision ไปใช้ หรือทำขึ้นใหม่ รวมถึงการคัดลอก ทำซ้ำ ขายต่อ เข้าระบบแก้ไข หรือการใช้ประโยชน์โดยประการอื่น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทางเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งก่อน

5. การให้สิทธิ์อย่างจำกัด

ทางเว็บไซต์ UFAVision ให้สิทธิ์แก่ท่าน ซึ่งจะเป็นสิทธิ์ที่จำกัด และเพิกถอนได้ มิใช่สิทธิ์ขาดเพื่อที่จะเข้าใช้เว็บไซต์แห่งนี้ได้เป็นการส่วนตัว ซึ่งสิทธิ์ที่จำกัดนี้จะไม่รวมสิทธิ์ในการทำกรอบ หรือการทำเทคนิคการทำกรอบหน้าบนเว็บไซต์ หรือส่วนต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ได้ รวมทั้งการแจกจ่าย การขาย การดาวน์โหลด และการลงซ้ำของเนื้อหาทั้งหมด การกระทำดังกล่าวอาจจะสร้างภาระอันไม่สมควรให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของทางเว็บไซต์ได้ ด้งนั้นการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นการยกเลิกสิทธิ์อย่างจำกัดที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งบอกให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ และไม่มีการเยี่ยวยาใด ๆ ที่ทางกฎหมาย หรือข้อกำหนดเงื่อนไขได้กำหนดไว้

6. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณ

ในการเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ ทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงคำเตือน และคำแนะนำจากการเข้ามาใช้บริการที่ขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ ทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสุจริต และตามประเพณีอย่างถูกต้องอยู่เสมอ ท่านจะทำการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงการบริการบนเว็บไซต์ไม่ได้ การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายในทางใดทางหนึ่งก็ไม่ได้ หากท่านกระทำความผิดต่อภาระหน้าที่ใด ๆ ก็ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยการประมาทเลินเล่อ หรือกระทำการโดยจงใจ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทางเว็บไซต์ UFAVision หุ้นส่วน รวมถึงผู้ให้สิทธิ์ของเว็บไซต์ โดยไม่จำกัดข้อความอื่นใดต่อเงื่อนไข และข้อกำหนดนี้

7. การให้สิทธิ์อย่างจำกัด

ทุกท่านสามารถเลือกลงทะเบียนที่เว็บไซต์ UFAVision หากท่านอายุไม่เกิน 13 ปี และเข้าลงทะเบียน ท่านจะมีชื่อ ที่อยู่ และชื่อผู้ใช้อีเมล รหัสผ่านอีเมลที่เป็นความลับสำหรับบัญชีของท่าน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการคงไว้ของการเป็นความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านจำกัดการเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง ท่านจะต้องตกลงยอมรับความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับบัญชีขอบผู้ใช้ และหากท่านกำลังเข้าชม หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ในชื่อของผู้อื่น ท่านจะรับรองว่าท่านมีอำนาจในการกระทำแทนเพื่อผูกพันกับบุคคลผู้นั้นในฐานะตัวต่อการเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น และยอมรับในการชดใช้ความเสียหายที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้อง หรือต่อเนื้อหาจากการเข้าชม ทางเว็บไซต์ UFAVision ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการ หรือยกเลิกบัญชีโดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด หากเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่าถูกฝ่าฝืน ทางทีมงานเว็บ UFAVision ตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อเว็บไซต์ที่จะดำเนินการเช่นนั้น

8. การเชื่อมต่อกับเว็บไซด์ภายนอก

ทางเว็บไซต์ UFAVision จะไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ หรือหากเป็นเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อไปยัง หรือออกจากเว็บไซต์ไป ซึ่งตัวลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นั้นมีไว้เพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้บริการเท่านั้น และไม่ใช่เป็นการรองรับเนื้อหา การบริการ รวมทั้งผู้จัดหาที่อ้าวถึงเว็บไซต์ UFAVision หรือหุ้นส่วนภายในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการที่ท่านเชื่อมต่อออกไป หรือมีการเชื่อมต่อเข้าไปของทางเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บ UFAVision นั้นจะเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง ทางเว็บจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆ ในการตรวจสอบ หรือประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ และจะไม่รับประกันการเสนอเว็บเพจอื่น ๆ ที่อยู่ภายใน และภายนอกเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยง ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบ และรับผิดใด ๆ สำหรับเนื้อหา การกระทำ การบริการของเพจ หรือเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านควรตรวจสอบเว็บไซต์ เงื่อนไข และข้อกำหนดโดยละเอียด รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมก่อน

9. ลักษณะฟังก์ชั่นและการจัดงานพิเศษ

เว็บไซต์ UFAVision อาจจะนำเสนอลักษณะพิเศษ หรือฟังก์ชั่นพิเศษใด ๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรม การจัดงานประกวด การแข่งขันต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ หากกฎเกณฑ์ หรือนโยบายที่กำหนดเกิดจากเว็บไซต์ UFAVision เป็นผู้ที่เสนอ ทางเว็บไซต์จะแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการนำเสนอสิ่งเหล่านี้หรือไม่ หากทุกท่านสมัครใจเข้ามาร่วมใช้บริการรายการที่ท่านได้ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเพิ่มเติม

10. คำเสนอแนะ

ทางเว็บไซต์ UFAVision มีนโยบายที่ไม่รับข้อเสนอ หรือคำความคิดเห็นใด ๆ ที่ไม่ได้ร้องขอ รวมถึงคำถามข้อมูลย้อนกลับ ข้อเสนอแนะ รวมถึงความคิดเห็นข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้แก่เว็บไซต์ UFAVision จะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นข้อมูลลับ ภายใต้การบังคับของข้อกำหนดไฮเปอร์ลิงค์ นโยบายความเป็นส่วนตัวความไม่คำนึงถือนโยบายของทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อกับการเสนอแนะและความความคิดเห็นที่ไม่ได้ร้องขอนั้น โดยการขึ้นโพสต์ หรือการส่งนั้น ท่านจะต้องอนุญาตให้เว็บไซต์ใช้สิทธิ์ในการคัดลอกทั้งหมด หรือเป็นบางส่วน การสร้างสรรค์ และการที่สร้างเสริม และแจกจ่ายแสดงคำเสนอแนะในรูปแบบสื่อ และเทคโนโลยีใด ๆ ที่มีการพัฒนาในปัจจุบัน รวมถึงอนาคต หากท่านเป็นผู้เสนอแนะ ท่านสามารถรับรอง และรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ควบคุมคำเสนอแนะนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และท่านยังต้องรับรองและพร้อมรับประกันว่าคำเสนอแนะดังกล่าวที่ท่านได้นำเสนอมาจะไม่ก่อให้เกิดเหตุ มีไวรัสซอฟท์แวร์ หรือคำชักชวนทางการค้า จดหมายเนื้อหาลูโซ่ หรือการสแปม ในรูปแบบต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งหากท่านจะใช้ที่อยู่อีเมลปลอม ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น ที่อาจจะทำให้เว็บไซต์เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของคำเสนอแนะใดๆ ของท่านไม่ได้ ท่านจะตกลงยินยอมที่จะชดใช้ให้เว็บไซต์ UFAVision ที่ค่าชดเชยทั้งหมดโดยเกิดจากหรือเกี่ยวกับการเรียกร้องใดๆ ในสิทธิ์ในคำเสนอแนะของท่าน หรือค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากคำแนะนำดังกล่าวนั้น